Prihlásenie
 
Tiket neobsahuje žiadne tipy.

 

LIVE

Dnes

Dnes a noc

Dnes a zajtra

 Hodiny

 Dni

 Americký futbal (1)

 Austrálsky futbal (4)

 Baseball (22)

 Basketbal (84)

 DUEL VICTORKY (4)

 Futbal (3866)

 Hádzaná (43)

 Hokej (552)

 Rugby (10)

 Tenis (199)

 Volejbal (34)

Zobraziť vybrané

Zobraziť celú ponuku podľa

 
 
Overenie tiketu
Číslo tiketu
Kontrolné číslo (za /)

 

 

 

OCHRANA SÚKROMIA

25.05.2018 INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

  

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

SPOLOČNOSŤOU VICTORY TIP, s.r.o.

 

VICTORY TIP, s.r.o. sídlo: Kollárová 7, 917 01 Trnava, IČO: 36 218 049 (v texte ako „spoločnosť VICTORY TIP“) by Vás rada informovala o dôležitých otázkach týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou VICTORY TIP, a to najmä v súvislosti s uplatňovaním Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov):

 

V prípade Vášho záujmu o komplexné informácie k spracúvaniu Vašich osobných údajov, môžete si ich pozrieť tu.

 

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov (teda, kto spracúva Vaše osobné údaje)?

Prevádzkovateľom je spoločnosť VICTORY TIP, s.r.o, so sídlom Kollárová 7, 917 01 Trnava, IČO: 36 218 049.

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

Spoločnosť VICTORY TIP môže spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely:

 

Hráči hazardných hier: Prevádzkovanie hazardných hier spoločnosťou VICTORY TIP, v rámci ktorého sa tiež spravuje zmluvný vzťah medzi spoločnosťou VICTORY TIP a dotknutou osobou: spravovanie zmluvných vzťahov (najmä zriadenie hráčskeho konta a podanie stávky), plnenie povinností a výkon práv prevádzkovateľa ako zmluvnej strany, kontrola plnenia povinností hráča a plnia sa ostatné povinnosti spojené s prevádzkovaním hazardných hier a zabezpečuje sa kontrola ich plnenia.

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu: Plnenie povinností a kontrola plnenia týchto povinností na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu.

Účtovníctvo a daňová agenda: Plnenie povinností a kontrola plnenia týchto povinností spoločnosťou VICTORY TIP v oblasti účtovníctva, cla a daní, ako aj povinností v oblasti vykonávania odvodov z hazardných hier.

Marketing: Propagácia spoločnosti VICTORY TIP, jej produktov a povesti spoločnosti VICTORY TIP, vrátane vysielania prostredníctvom internetu na vlastnú propagáciu, umiestňovania komunikátov v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a vyhodnocovania efektívnosti marketingu (štatistické účely) a notifikácii hráčom so zriadeným hráčskym kontom v rámci informačného systému evictory a kontrola plnenia týchto povinností.

Aké osobné údaje spracúva spoločnosť VICTORY TIP?

V prípade nasledovných účelov spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 

Hráči hazardných hier: identifikačné, kontaktné a platobné údaje, kópie dokladov, informácie o účasti v hre, technologické údaje, zvukový, obrazový a obrazovo-zvukový záznam hráča hazardnej hry, ostatné osobné údaje nevyhnutne potrebné na ich spracúvanie na vymedzený účel

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti: identifikačné, kontaktné a platobné údaje, kópie dokladov, informácie o účasti v hre, technologické údaje, údaj či ide o politicky exponovanú osobu, sankcionovanú osobu, údaj o konečnom užívateľovi výhod, údaje o obchode/obchodnej transakcii, ostatné osobné údaje nevyhnutne potrebné na ich spracúvanie na vymedzený účel

Účtovníctvo a daňová agenda: identifikačné, kontaktné a platobné údaje, ostatné osobné údaje nevyhnutne potrebné na ich spracúvanie na vymedzený účel.

Marketing: identifikačné a kontaktné údaje, technologické údaje, ostatné osobné údaje nevyhnutne potrebné na ich spracúvanie na vymedzený účel

Odkiaľ a na základe akej požiadavky získavame Vaše osobné údaje?

Hráči hazardných hier: od dotknutej osoby/ zmluvná a zákonná požiadavka

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti: od dotknutej osoby, z verejne dostupných zdrojov, z monitorovania obchodného vzťahu a od našich partnerov/ zákonná požiadavka

Účtovníctvo a daňová agenda: od dotknutej osoby/ zákonná požiadavka

Marketing: od dotknutej osoby/ poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné/ nejde ani o zmluvnú, ani o zákonnú požiadavku

Na základe akých právnych základov spracúvame Vaše osobné údaje?

Hráči hazardných hier: zmluvný vzťah s príslušným hráčom a plnenie zákonnej povinnosti spoločnosťou VICTORY TIP

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti: plnenie zákonnej povinnosti

Účtovníctvo a daňová agenda: plnenie zákonnej povinnosti

Marketing: súhlas so spracúvaním osobných údajov

Aká je doba uchovávania Vašich osobných údajov?

Hráči hazardných hier: počas trvania zmluvného vzťahu medzi Vami a našou spoločnosťou VICTORY TIP a následne 10 rokov od jeho ukončenia

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti: počas trvania zmluvného vzťahu medzi Vami a našou spoločnosťou VICTORY TIP a 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu alebo vykonania obchodu medzi Vami a našou spoločnosťou VICTORY TIP, resp. aj dlhšie, ak o to požiada osobitný orgán (Finančná spravodajská jednotka)

Účtovníctvo a daňová agenda: 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa doklady týkajú, resp. 10 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom sa naposledy doklady použili

Marketing: 5 rokov od udelenia súhlasu, najneskôr však do odvolania súhlasu

Aké práva máte v súvislosti s ochranou a spracúvaním Vašich osobných údajov?

Dôležitým prvkom ochrany osobných údajov sú Vaše práva, ako dotknutej osoby, ktoré si môžete uplatniť voči spoločnosti VICTORY TIP, ako prevádzkovateľovi: právo na informácie pri získavaní osobných údajov, právo na prístup k údajom, právo na opravu, právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať, právo na prenosnosť údajov, právo podať sťažnosť.

 

Kedy a ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Ak ste našej spoločnosti VICTORY TIP udelili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, tento súhlas je založený na báze slobodného rozhodnutia a dobrovoľnosti, preto ak už nesúhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov spoločnosťou VICTORY TIP na základe Vášho súhlasu, môžete ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu môžete vykonať obdobne, ako ste ho udelili, t.j. nasledovne: aktívnym zrušením súhlasu so zasielaním marketingových informácií v rámci webovej stránky www.evictory.sk v časti Moje konto -> Osobné údaje alebo zaslaním elektronickej žiadosti o odvolanie súhlasu zodpovednej osobe za ochranu osobných údajov spoločnosti VICTORY TIP, kontaktné údaje victory@victorytip.sk

 

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje poskytuje spoločnosť VICTORY TIP nasledovným kategóriám príjemcov:

 

Oprávneným osobám: ide o osoby, prostredníctvom ktorých spoločnosť VICTORY TIP spracúva Vaše osobné údaje, a to:

osoby, ktoré sú členmi orgánov spoločnosti (konatelia spoločnosti) a

zamestnanci spoločnosti VICTORY TIP

Sprostredkovateľom: ide o osoby, prostredníctvom ktorých spoločnosť VICTORY TIP zabezpečuje určené činnosti pri svojom podnikaní, teda dodávatelia spoločnosti VICTORY TIP

Iným prevádzkovateľom: napríklad advokátskym kanceláriám, audítorom, daňovým poradcom, ktorých služby spoločnosť VICTORY TIP využíva

Kde sa môžete obrátiť s uplatnením Vašich práv a ako?

So svojimi otázkami, žiadosťami alebo uplatnením svojich práv, ako dotknutej osoby, sa môžete obrátiť na spoločnosť VICTORY TIP alebo jej zodpovednú osobu prostredníctvom elektronickej pošty na adresu victory@victorytip.sk alebo písomne na adresu spoločnosti VICTORY TIP. Svoju sťažnosť alebo podnet môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.